www.boljesik.sk
KONKURZY a reštrukturalizácia

AK ZABEZPEČUJE FUNKCIU SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY NA ZÁKLADE ZÁK.Č. 239/1995 Z.Z. O KONKURZE A VYROVNANÍ A NA ZÁKLADE ZÁK.Č. 7/2005 Z.Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A ZÁK.Č. 8/2005 Z.Z. O SPRÁVCOCH.

V súvislosti s problematikou konkurzu a reštrukturalizácie advokátska kancelária poskytuje právne služby svojim klientom ako v pozícií veriteľa, tak aj v pozícii úpadcu. Podľa konkrétnej situácie v akej sa klient nachádza a v záujme presadzovania a ochrany záujmov klienta zastupujú právnici advokátskej kancelárie klientov vo všetkých fázach konkurzného a/alebo reštrukturalizačného konania.

Právne služby v tejto oblasti zahŕňajú prípravu a podanie konkurzných prihlášok, zastupovanie klienta na prieskumných pojednávaniach, na schôdzach veriteľov, vypracovanie stanovísk k rozvrhovému uzneseniu, prípadne zastupovanie v incidenčných sporoch. Takisto sme pripravení pre klienta v konkurze vypracovať návrh na reštrukturalizáciu, viesť rokovania s veriteľmi klienta a zastupovať ho na súde pri schvaľovaní reštrukturalizácie.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom tak právne služby ako aj priamo zastúpenie v prípade záujmu klienta o kúpu hnuteľných vecí, nehnuteľností, podniku, alebo len jednotlivých častí zahrnutých do konkurznej podstaty.

Pri poskytovaní právnych služieb týkajúcich sa konkurzov spolupracuje naša kancelária so znalcami z rôznych odborov, najmä z odboru oceňovania hnuteľných a nehnuteľných vecí, geodetmi, odborníkmi z odboru stavebníctva, účtovníkmi, notármi, atď.

V oblasti Konkurzu a reštrukturalizácie advokátska kancelária teda poskytuje svojim klientom najmä nasledovné právne služby:Analýza rizík vyplývajúcich z možnosti vyhlásenia konkurzu Analýza rizík vyplývajúcich z možnosti podania návrhu na reštrukturalizáciu Prihlášky a vymáhanie pohľadávok v konkurzných konaniach Právne aspekty reštrukturalizácie podnikov v hospodárskych ťažkostiach
 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik