www.boljesik.sk
PRÁVNE služby

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEFA BOLJEŠIKA POSKYTUJE PRÁVNE SLUŽBY V ROZLIČNÝCH OBLASTIACH PRÁVA. INFORMATÍVNE UVÁDZAME NASLEDOVNÝ HESLOVITÝ PREHĽAD:

 • Občianske právo
  • - spisovanie listín, najmä zmlúv
  • - spracovanie právnych analýz, rozborov a posudkov
  • - zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi vo všetkých štádiách konania
  • - zastupovanie pri stretnutiach s protistranou
  • - zabezpečenie záväzkov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie
  • - poradenstvo pri verejných dražbách
  • - poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní, správa majetku

 • Obchodné právo
  • - správa a vymáhanie pohľadávok
  • - poskytovanie konzultácií, príprava zmlúv
  • - vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
  • - právo obchodných spoločností a družstiev
  • - založenie, zmena a zrušenie obchodných a iných spoločností
  • - prevedenie likvidácie spoločnosti až po rozdelenie likvidačného zostatku
  • - zastupovanie pri súdnych a mimosúdnych konaniach
  • - dobrovoľné dražby
 
 • Konkurzné právo
  • - správa konkurzných podstát
  • - zastupovanie v incidenčných a iných sporoch spojených s konkurzným konaním
  • - zastupovanie veriteľov a správcov konkurzných podstát
  • - uplatnenie pohľadávok s nárokom na oddelené uspokojenie

 • Daňové právo
  • - zabezpečujeme daňové poradenstvo v súčinnosti so skúsenými odborníkmi
  • - zastupujeme klientov v sporoch s daňovými orgánmi

 • Pracovné právo
  • - vypracovávanie interných pracovných poriadkov a smerníc
  • - spisovanie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych písomností
  • - zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch

Ceny právnych služieb sú účtované v súlade s advokátskou tarifou ( vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z.) s ohľadom na povahu klientom vyžadovanej právnej pomoci. Prvá porada s advokátom, keď je klientom iba predložený samotný dôvod návštevy a podstata požadovaných právnych služieb, je advokátom poskytovaná bezplatne.

 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik