www.boljesik.sk
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS

VZHĽADOM NA NEUSTÁLE ROZVÍJAJÚCI SA TREND ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE PRISTUPUJÚ POSTUPNE AJ JEDNOTLIVÉ ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY A SÚDNICTVA K DIGITALIZÁCIÍ V OBLASTÍ SPRACOVÁVANIA A ZÍSKAVANIA INFORMÁCII.

V súčasnej dobe disponujú okresné a krajské súdy SR, Obchodný register SR, daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo elektronickými podateľňami pre prijímanie elektronických návrhov prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). V blízkej budúcnosti sa predpokladá rozšírenie využívanie elektronických podateľní napr. aj na katastrálnych a ďalších úradoch. Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Bolješika nastúpila trend digitalizácie a využíva zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) za účelom finančnej úspory nákladov klientov, úspory straty času klientov, zrýchlenia súdneho konania a zjednodušenia komunikácie.

Finančná úspora pre klientov
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov: ,,Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“ Vzhľadom k uvedenému sa súdne poplatky krátia na polovicu, čiže súdny poplatok za:

  • podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR je 165,75 € namiesto 331,50 €
  • podanie návrhu na zápis a.s. do OR je 414,75 € namiesto 829,50 €
  • podanie návrhu na zápis zmeny v obch. spol. do OR je 33 € namiesto 66 €
  • výpis z obchodného registra je 0,33 € namiesto 6,50 €

Zároveň počet vyhotovení dokumentov podávaných elektronicky (postačuje jedno vyhotovenie z každého dokumentu) je odlišný od počtu dokumentov

podávaných v listinnej podobe, čo sa prejavuje predovšetkým v úspore nákladov za overovanie podpisov a overenie fotokópii listín. V prípade splnomocnenia advokáta na zápis do obchodného registra, nemusí advokát osvedčovať pravosť podpisu na zápisovom formulári.

Úspora straty času klientov
Podania spolu s prílohami sú odoslané elektronicky priamo z advokátskej kancelárie, nestráca sa čas na podateľni, nestráca sa čas nevyhnutný na doručovanie poštou alebo súdnymi doručovateľmi. Vyjadrenia z úradov a súdov sú zasielané advokátskej kancelárii elektronicky, advokátska kancelária ich ihneď elektronicky preposiela klientom.

Zrýchlenie súdneho konania
Obchodný register je k dispozícii 24 hodín denne, úradné hodiny podateľní registrových súdov sú minulosťou. Elektronicky je možné návrh zaslať na úrad alebo súd z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek, teda aj v nočných hodinách.

Zjednodušenie komunikácie
Advokátska kancelária elektronicky komunikuje s klientmi aj s úradmi a súdmi, využíva pritom najmä klasické mailové správy prostredníctvom elektronickej pošty. Nie je potrené nakupovať kolkové známky. Súdne poplatky sa uhrádzajú formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom internet bankingu na základe platobných podmienok zaslaných elektronicky úradom alebo súdom.

 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik